شعبده باز در یك لحظه آب را به نوشابه تبدل می‌كند!

شعبده‌باز دو لیوان شیشه‌ای روی میز دارد: یكی پر از آب، و دیگری به ظاهر خالی. او ابتدا یك جرعه از آب لیوان اول می‌خورد، و بعد ادعا می‌كند، كه چون دلش نوشابه می‌خواهد، هم‌اكنون در پیش چشم حاضران، باقی مانده آب را به نوشابه تبدیل خواهد كرد! در این موقع آب موجود در لیوان اول را به لیوان دوم می‌ریزد، و در اینجا به رنگ نوشابه در می‌آید، این آزمایش چگونه است؟

لیوان اول واقعاً دارای آب خالص است، كه آزمایشگر یك جرعه از آن می‌خورد، ولی به گودی ته لیوان دوم، از قبل 5 قطره تنتورید ریخته‌ است كه خشك شده و زیاد به چشم نمی‌خورد. و رنگ نوشابه به حل شدن تنتورید در آب مربوط می‌شود.

در نمایش فوق می‌توان نوشابه بدست آمده را مجدداً به آب تبدیل كرد. در این صورت بایستی از قبل در لیوان دیگری مقداری آب ریخت، و در آن ربع گرم هیپوسولفیت سدیم حل كرد. اگر این مایع بیرنگ روی مایع رنگی شبیه نوشابه، كه از حل شدن تنتورید در آب بدست می‌آید، ریخته شود، همدیگر را خنثی می‌كنند و مایع حاصل به طور كامل بیرنگ می‌شود. دلیل آزمایش اخیر را می‌توان چنین توضیح داد، كه وقتی محلول هیپوسولفیت سدیم را وارد محلول تنتورید در آب می‌كنیم، تتراتیونات سدیم و یداید ایجاد می‌شود، و محلول بیرنگ می‌گردد.